คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ

เงื่อนไขการยกเลิก

การยกเลิกคำสั่งซื้อโดยฝ่ายลูกค้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนจะจัดส่งสินค้าลูกค้าโดยบอกกล่าวไปยัง onxon ที่ www.onxon.com/contact-onxon  ระบบไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อระหว่างการจัดส่ง แต่คุณสามารถปฎิเสธการรับสินค้ากับจัดส่งได้ หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ทำกับผู้ขายได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไข การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

การยกเลิกคำสั่งซื้อโดยฝ่ายผู้ขาย

โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือ onxon ด้านที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใดๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใดๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

2.ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

3.ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

4.มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือ

5.ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

นโยบายการคืนสินค้า สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใดๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือ onxon หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ 

คืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่านได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย โดยร้านค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งคืน ตรงตามข้อกำหนดนโยบาย และสินค้าได้รับการตรวจยืนยันแล้ว จะส่งคืนเงินภายใน 30 วัน

การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน  หรือการลดราคา

นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้เงื่อนไขลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ onxon ทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม onxon มีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

การเปลี่ยนทดแทนสินค้า

เมื่อ onxon ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย

ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านonxon หรือตัวแทนของonxon)