You have no items in your shopping cart.
$7.95
Old price: $9.87

ສາຍສາກອະເນັກປະສົງ ລຸ້ນຕັດຕໍ່ພິເສດ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 65
Product In Shop
Product Details

- ສາຍສາກໂທລະສັບລຸ້ນພິເສດທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນດວ້ຍວິໄສທັດທີ່ເນັ້ນຄວາມທົນທານສະດວກສະບາຍ ໃຊ້ງານງ່າຍ...

- ຮູບແບບຂອງສາຍເປັນສາຍໜັງແບບລຽບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍບໍ່ລອກແຕກໄດ້ງ່າຍ

- ຈຸດພິເສດຂອງສາຍແມ່ນສາມາດຕັດຕໍ່ສາຍໄດ້ດວ້ຍຕົນເອງ ເພາະ new born cable ມີຫົວສາກທີ່ມີຝາເປີດປິດໃນເວລາທີ່ຕັດສາຍແບບທັນສະໄໝ

- ມີຄວາມຍາວ1.50ແມັດ

- ເພີມຄວາມທັນສະໄໝ ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການແຕກຫັກຂອງສາຍ

- ຕັດສາຍໄດ້ເອງແບບບໍ່ຈຳເປັນຕອ້ງປ່ຽນສາຍໃໝ່ໃນເວລາທີ່ສາຍຂາດ