You have no items in your shopping cart.
$21.94
Old price: $24.75

ສາຍສາກໂທລະສັບ ອັດສະລິຍະ 3in1 ສາຍສາກແມ່ເຫຼັກ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 348
Product In Shop
Product Details

- ມາພອ້ມຫົວສາກແບບແມ່ເຫຼັກ

- ສາມາດຖອດປ່ຽນໄດ້ງ່າຍ

- ສາກໄຟຕິດໄວ

- ໂຕສາຍຫຸ້ມດ້ວຍໜັງລຸ້ນດີ ບໍ່ຂາດງ່າຍ

- ບໍ່ຮອ້ນ ແລະ ທົນທານເປັນຢ່າງດີ

- ໃຊ້ງານງ່າຍ ທົນທານ ຮູບຊົງກະທັດຫັດ

- ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບຫຼາຍຮູບແບບ

- ເຊີ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕອ້ງພົກພາຫຼາຍສາຍ ພຽງແຕ່ສາຍດຽວກໍ່ສາມາດສາກດ້ເຖີງ 3 ຮູບແບບ