You have no items in your shopping cart.
$90.06
Old price: $99.00

galaxy buds live

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: galaxy buds live
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 348
Product In Shop
Product Details

ລາລະອຽດສິນຄ້າ  Samsung Galaxy Buds Live

  • Galaxy Buds Live
  • ດີໄຊງາມ 
  • ການຕັດສຽງລົບກວນສຳລັບການໃຊ້ງານນອກສະຖານທີ່ 
  • ສຽງທີ່ນຸ່ມເລິກ ເເລະ ມີຊີວິດຊີວາ 
Galaxy Buds Live