You have no items in your shopping cart.
MUNZ Pink – 6 Capsule
$5.58
Old price: $9.87

MUNZ Pink – 6 Capsule

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: MM0005
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
munzlaos
munzlaos
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details

ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານເສີມ ສຸພາບສະຕີ ມັນພີ້ງ ຂະໜາດ 6 ແຄັບຊູນ ຕໍ່ກ່ອງ ສູດພີມ້ຽມ

 • ຮັບຮອງໂດຍສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ (ຜ່ານ ອຍ .) ໝາຍເລກ 7410745550509
 • ຂະໜາດ  6 ແຄັບຊູນ ຕໍ່ກ່ອງ
 • ວິທີຮັບປະທານ :  2 ເມັດ ກ່ອນນອນ
 • ເຮັດໃຫ້ໜ້າອົກກະຊັບ ເຕັ່ງຕືງ ເປັນຊົງຂື້ນຄືກັນໄວສາວ
 • ເພີ່ມນ້ຳລໍ່ລື່ນ ລົດການສຽດສີ ລະວ່າງມີເພດສຳພັນ
 • ຊ່ວຍເລື່ອງຜີິວພັນ ໃຫ້ຜີວງາມ ຂາວ ໃສ ຜີວຊຸ້ມຊື່ນ 
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງຄອດຟິດ ກະຊັບ 
 • ຊ່ວຍລົດກິ່ນຈາກພາຍໃນ ຕົກຂາວ ພາວະຕິດເຊື້ອງ່າຍ ຄັນພາຍໃນຊ່ອງຄອດ 
 • ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ປະຈຳເດືອນຈະສີສົດຂື້ນ ລົດອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ
 • ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາໜ້າທ້ອງກົມອວ້ນ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຮູບຮ່າງກະຊັບສັດສ່ວນ ຟິເຟີມ ກະຊັບ