You have no items in your shopping cart.
$9.74
Old price: $16.47

ກ່ອງໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ອັດສະລິຍະ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Warehouse
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Delivery date: 1-2 Days
warehouse online shopping hello baby
warehouse online shopping hello baby
Rating 0 %
Product in shop 61
Product In Shop
Product Details

ກ່ອງໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ອັດສະລິຍະ ເພີ່ມຄວາມເປັນໂມເດີ້ນໃຫ້ແກ່ໂຕະອາຫານຂອງທ່ານ ກ່ອງເຊັນເຊີໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ໃຊ້ 1,5ວິນາທີ ໃນການຢືນອອກມາ ໄວທັນໃຈບໍ່ຕ້ອງຖ້າ . ແຖມທາງໃນຍັງມີລະບົບແສງຍູວີ ທຳຄວາມສະອາດໄມ້ຈິມແຂ້ວ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຈະສົກສະປົກ