You have no items in your shopping cart.
$1.75
Old price: $1.95

ບີທາເກັ້ນ ລົດໄຂມັນຕ່ຳ 140ml x 4

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: 8850393800136
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Insee mart
Insee mart
Rating 0 %
Product in shop 657
Product In Shop
Product Details

.ບີທາເກັນ ນົມປ່ຽວໂຍເກີດພ້ອມດືມ

- ນົມປ່ຽວທີ່ມີປະໂຫຍກມາກມາຍ ນອກຈາກຈະໄດ້ປະໂຫຍກຈາກນົມຄຸນນະພາບສູງແລ້ວ 
- ສົດຊືນທຸກວັນ ງ່າຍໆ ສະດວກພົກພາໄດ້ທຸກທີ່
- ລົດຊາດລົງຕົວ ໃນສະໄຕບິທາເກັນ
- ນົມປ່ຽວພ້ອມດືມ