You have no items in your shopping cart.
$2.28
Old price: $2.94

ສາຫຼ່າຍ ສາຫຼ່າຍອົບກອບ ລົດງາ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
banlukyim
banlukyim
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

ຄວາມແຊບທີ່ໃສໃຈທຸກຂະບວນການ ສາຫຼ່າຍແຊນວິດຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຈາກໂຮງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍຜະລິດຜ່ານການອົບແລະສະເປຊອດກ່ອນຈະນຳມາປະກອບຄູ່ກັນສອງແຜ່ນ ຕ່າງຈາກສາຫຼ່າຍທົ່ວໆໄປທີ່ມີແຕ່ພຽງແຜ່ນດຽວບາງໆ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາປະກົບສາຫຼ່າຍຄູ່ກັນແລ້ວກໍ່ນຳໄປອົບແຫ້ງອີກຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົດຊາດທີ່ກອບ ແຊບ
ສາຫຼ່າຍແຊນວິດມີ2ລົດຊາດຄື:
1.ລົດງາ
2.ລົດໝາກອຶ
ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້:
1.ສາຫຼ່າຍທະເລ 80%
2.ເມັດໝາກອຶຫຼືງາຂາວ10%
3.ຊອດປູຸງລົດ5%