You have no items in your shopping cart.
$52.80
Old price: $82.50

ເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
skautomotive
skautomotive
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details

ເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນ

ລຸ່ນ Air-29

ໃຊ້ສຳລັບນ້ຳ ແລະ ອາກາດ

ຂໍ້ມູນເຄື່ອງ
1. ໃຊ້ໄຟຟ້າ 220Vac 50Hz

2. ກຳລັງໄຟຟ້າ 11 ວັດ

3. ອັດຕາການຜະລິດໂອໂຊນ 400 ມິນລີກຣາມ/ຊົວໂມງ

4. ນ້ຳຫນັກເຄື່ອງ 0.7 ກກ

5. ຂະຫນາດ260*160*45ມມ

ໃຊ້ສຳລັບ
1. ອົບຟອກອາກາດ ດັບກິ່ນ ຫລື ຂ້າເຊື້ອ
2. ຟອກຕູ້ແອ ຂ້າເຊື້ອໃນຕູ້ແອຍົນ
3. ຊ່ວຍສະຫລາຍກິ່ນອັບໃນລົດຍົນ
4. ສະຫລາຍກິ່ນຢ່າສູບ
5. ສະຫລາຍກິ່ນພົມທີ່ອັບຊື້ນ
6. ຟອກອາກາດໃນລົດ ໃນເຮືອນ

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດ
1. ໃຊ້ລ້າງຜັກ ຫມາກໄມ້
2. ອົບຂ້າເຊື້ອໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າ
3. ອົບຂ້າເຊື້ອໃນຕູ້ເຢັນ
4. ສະຫລາຍກິນເຫມັນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໃນກົງສັດລ້ຽງ
5. ສະຫລາຍກິ່ນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອລາໃນເກີບ

ການໃຊ້ງານ
ຂະນະເຄື່ອງເຮັດວຽກຜະລິດໂອໂຊນອອກມາ ບໍຄວານຢຸ່ຫ້ອງນັ້ນໆ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບອື່ນໆ
ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດການຟອກອາກາດຫລືຂ້າເຊື້ອແລ້ວປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ປະມານ 10-30 ນາທີກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງນັ້ນໆ